Історичний факультет ЗНУАбітурієнту

 

 

Методичні матеріали до семінару-практикуму "Інноваційні методики викладання історичних дисциплін та підготовка учнів до участі в конкурсних заходах" 

 

На історичному факультеті здійснюється підготовка за такими спеціальностями, як «Історія та археологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Середня освіта (історія)», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Підготовка фахівців за першими двома спеціальностями забезпечується за освітніми ступенями бакалавра і магістра, за останніми двома  за освітнім ступенем бакалавра.


Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Випускники, які навчалися за спеціальністю «Історія та археологія» отримують кваліфікацію «Історик. Викладач історії».

Сертифікати:
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія

Кількість місць для денної форми навчання:
Ліцензійний обсяг набору: 65

Кількість місць для заочної форми навчання:
Ліцензійний обсяг набору: 65


Освітня програма «Історія»

Фахівці у галузі історії можуть:


Освітня програма «Історичне пам’яткознавство та музейно-екскурсійна діяльність»

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахівців з історичного пам’яткознавства та музейно-екскурсійної діяльності.
Працевлаштування випускників: Бакалавр історії та археології може працювати в освітній галузі на викладацьких та інших посадах у закладах базової середньої освіти; у музеях та архівах, в журналістиці, місцевих органах влади та музеях, виявляти історичні пам’ятки, визначати їх цінність та значення для культурно-історичної спадщини.

 

Освітня програма «Історія мистецтва і дизайну»

Об’єкти вивчення: Пам’ятки історії та культури, методи аналізу та класифікації мистецьких і дизайнерських витворів.
Працевлаштування випускників: Бакалавр історії та археології може працювати у науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; у засобах масової інформації; у соціальних і культурних інституціях, музеях, архівах, галереях, дослідницьких центрах; у культурних та мистецьких проектах. Може обіймати посади екскурсовода, організатора у сфері культури та мистецтва.
Компонентами освітньо-професійної програми передбачено вивчення українського мистецтва в контексті світових культурних процесів, основ графічного дизайну, основ екскурсійної справи

 

Освітня програма «Історія та політика»

Об’єкти вивчення: Історична пам’ять і політика пам’яті  у минулому та сьогоденні,  політичні практики в історії, пам’ятки історії та культури, історико-освітня та соціокультурні політика.
Працевлаштування випускників: Бакалавр історії та археології (освітня програма «Історія та політика») може працювати в освітній галузі на викладацьких та інших посадах у закладах базової середньої освіти; у науковій, організаційно-управлінській галузях в органах державної влади і місцевого самоврядування; у структурах Інституту національної пам’яті; в аналітично-інформаційних інституціях; у засобах масової інформації, PR-технологіях; політичних партіях, громадських організаціях; у музеях та архівах тощо.
Компонентами освітньо-професійної програми передбачено вивчення  історичного минулого України в його світовому контексті  і його використання в політичній практиці, проявів історичної пам’яті, особливостей усної історії, еволюції суспільно-церковних відносин, формування медіаграмотності та основ критичного мислення при вивченні історії та в повсякденні.

 

Освітня програма «Історична регіоналістика та європейські студії»

Кваліфікація: Історик. Викладач історії. Консультант з питань європейської історії та регіоналістики. 
Фахівці у галузі історії можуть:Спеціальність 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма «Країнознавство»

Фахівці у галузі міжнародних відносин можуть:


Студенти напряму підготовки «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» одержують кваліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач».

Сертифікати:
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або математика 

Кількість місць набору
Ліцензійний обсяг набору: 50


Спеціальність: 014 «Середня освіта (Історія)»
Освітня програма «Середня освіта (Історія)»

Освітня програма відноситься до галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта, а її предметна спеціалізація – 014.03 Середня освіта (Історія), професійна кваліфікація – учитель історії (в дипломі – бакалавр освіти за предметною спеціалізацією «Історія»; учитель історії».
Об’єктом вивчення є освітньо-виховний процес у закладах середньої освіти (за предметною спеціалізацією «Історія»).
Серед компетентностей випускників чільне місце займають здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук та історичних і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності базуються на багатьох факторах: здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та свідомо, працювати в команді, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність формувати в учнів предметні компетентності, застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання, здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з історії, аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу. Програмні результати навчання базуються на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Сертифікати:
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія

 

 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма «Архівна справа та документознавство»

Освітня  програма передбачає підготовку фахівців з документної комунікації, управління виробництвом та використанням інформаційних ресурсів, продуктів та послуг, організації та забезпечення документно-інформаційної діяльності установи, організації, підприємства.

Бакалавр архівної справи та документознавства може працювати:
• фахівцем з організації діловодства, зберігання та використання документованої інформації на підприємстві, в установі та організації;
• фахівцем з керування документацією та розробки систем документації;
• організатором офісної роботи та інформаційного аналізу в консалтингових, медійних та управлінських компаніях;
• референтом / помічником керівника підприємста, установи та організації;
• керуючим справами / відповідальним секретарем комітетів, колегій, адміністративних органів;
• архіваріусом, фахівцем архівної служби підприємства, установи та організації;
• фахівцем з науково-технічної інформації, науково-історичної експертизи документів;
• організатором / фахівцем інформаційної служби підприємства, установи, підприємства;
• фахівцем служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем; 
• представником (презентація, пітчинг) підприємства, установи, організації.

 
Сертифікати:
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова


Ліцензований обсяг денної форми навчання – 50 місць.
Ліцензований обсяг заочної форми навчання – 25 місць.
Історичний факультет активно співпрацює із зарубіжними науковими установами: Блаффтонським університетом (США), Університетом Фресно Пасифік (США), Університетом Торонто (Канада), Інститутом українознавства ім. Ковальських (Канада), Гамбурзьким університетом (Німеччина), Європейським Інститутом ім. Г. Еккерта (Німеччина), Варшавським університетом (Польща), Ягеллонським університетом (Польща), Софійським університетом Святого Климента Охридського (Болгарія), Люблянським університетом (Словенія). Студенти факультету мають можливість брати участь у міжнародних наукових та навчальних програмах академічного обміну на базі провідних освітніх центрів Європи та Америки.

Специфіка історичного факультету полягає у тому, що його випускники виявляються готовими до роботи у найрізноманітніших сферах життя. Серед випускників-істориків є військові, дипломати, бізнесмени, працівники державних архівів, журналісти, державні службовці і професійні політики.

Випускниками історичного факультету є начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Вєрозубов, перший проректор Дипломатичної Академії України при Міністерстві закордонних справ України В’ячеслав Циватий, губернатор Запорізької області у 2008–2010 рр. Олександр Старух, голова ради директорів компанії «Александр» Володимир Кальцев. Випускники факультету мають можливість зробити успішну кар’єру та впевнено дивитись у майбутнє. 

Ласкаво запрошуємо усіх бажаючих до лав
історичного факультету
Запорізького національного університету!

Контактна інформація:
Заступник декана з профорієнтаційної роботи
Іріоглу Юрій Олександрович
тел.: (061) 228-76-38; ел. пошта: kdisid@ukr.net 
Приймальна комісія ЗНУ (061) 764-67-53
Web-сторінка приймальної комісії 
Віртуальна екскурсія факультетом